Facility management je jednou z oblastí, která si přímo říká o využití nástrojů internetu věcí (IoT). Budovy, jejich prostředí a zařízení, mají potenciál generovat velké množství provozních dat. Efektivní zpracování, vizualizace, analýza a především včasné a odpovídající reakce na různé situace pak mohou nejen ušetřit náklady, ale současně zvýšit komfort, spokojenost a užitnou hodnotu příslušné budovy či areálu. Představme si v tomto článku některé z nejčastějších scénářů využití IoT pro budovy, jejich prostředí, zařízení a energie.

 

Řízení budovy na základě dat o stavu a chování prostředí

 

Udává se, že zhruba 15 % nákladů na vytápění/chlazení budov lze ušetřit jen tím, že na základě detailních dat o chování prostoru, optimalizujeme nastavení systému. Díky IoT technologiím můžeme relativně ekonomicky a bez potřeby stavebních zásahů začít měřit parametry prostředí na více různých místech a tím zkvalitnit data pro následnou analýzu. Navíc, pokud využijeme průběžné měření pro dynamické řízení budovy, jsme schopni dosáhnout i dalších úspor díky reakci na vnitřní a vnější podmínky v reálném čase. U velkých budov se můžeme setkat s komplexními a složitými systémy řízení technologií, nicméně ne všechny budovy tyto technologie mají a případně nejsou v rozsahu, který by byl potřeba. A zde se projeví výhody moderních IoT řešení. 

Komfortní a především zdravé prostředí v kancelářích 

 Trend péče o zdravé pracovní prostředí a koncept tzv. zdravých budov/kanceláří je na vzestupu. V USA či západní Evropě se tento přístup stává de facto standardem při návrhu a stavbě nových budov, či při rekonstrukci stávajících. Čím dál tím více společností pak zdravé prostředí považuje za jeden z klíčových nástrojů společenské odpovědnosti, závazek vůči zaměstnancům a aktivně svůj přístup prezentují.

Důležitým aspektem tohoto přístupu je ale, především řadou studií prokázaný, vliv zdravého prostředí na zdraví a produktivitu lidí. Nekomfortní teplota a vlhkost způsobuje častější únavu, potřebu přestávek, či méně soustředění. Ještě výraznější je pak zvýšená koncentrace CO2 v místnostech. Každý máme zkušenost s pocitem vydýchaného vzduchu v zasedací místnosti či kanceláři, což je typický projev nárůstu koncentrace CO2. Dle studií klesá produktivita lidí o 15 %, ještě než si tento pocit začneme uvědomovat a při lehkém pocitu vydýchaného vzduchu naše produktivita klesá již o 50 %. Vliv vnitřního prostředí pak není prokazatelný jen na produktivitu, ale také na zdraví a tím následně způsobené nepřítomnosti. Snížená vlhkost vzduchu během topné sezóny vysušuje sliznice a to pak způsobuje podráždění očí, či vyšší náchylnost k respiračním nemocem. 

Mezi další vlivy, které působí na produktivitu lidí pak můžeme zařadit také úroveň hluku a kvalitu osvětlení. Především úroveň a barevné spektrum osvětlení má vliv na únavu, bolesti hlavy či soustředění.

Díky dostupným senzorům, které mohou bez nutnosti kabeláže monitorovat teplotu, vlhkost, koncentraci CO2 či těkavých látek, případně také úroveň hluku a osvětlení, je možné rychle a efektivně prostředí v budovách a místnostech měřit. Na základě naměřených dat můžeme následně optimalizovat nastavení vzduchotechniky, topení, osvětlení nebo navrhnout stavební úpravy. Dynamické integrované řešení pak dokáže v případě nárůstu hodnot nejen aktivně zasáhnout a například spustit vynucenou výměnu vzduchu, ale také upozornit na nutnost úklidu po větší schůzi či navrhnout potřebu systematičtějšího řešení v případě častého opakování zhoršení kvality vnitřního prostředí v konkrétních místnostech.

Vliv kvality vnitřního prostředí na zdraví a produktivitu je prokazatelný. Naštěstí je také díky IoT nástrojům relativně jednoduše řešitelné jeho sledování a následná reakce.

 

t

Dle dostupných studií tráví lidé 90 % svého času v budovách …. Proto je komfort a zdravé prostředí velmi důležitou oblastí.

 Ochrana technologií, stavebních konstrukcí, skladů a technických místností

 Kvalita vnitřního prostředí však není důležitá jen pro kanceláře, ale neméně i pro výrobní haly, sklady či technologické místnosti včetně serveroven. Ve výrobních halách je potřeba dodržet podmínky pro správné fungování strojů či dodržení technologických postupů

Ve skladech zase dodržet skladovací podmínky pro uložené zboží (případně výrobní suroviny včetně chemických či hořlavých látek). Speciálně pak v případě skladování potravit či léků může nedodržení podmínek způsobit závažné problémy i škody. Současně v řadě těchto případů je i legislativní podmínka evidování skladovacích podmínek ze strany státních insitucí (např. SÚKL). Zde přichází zásadní výhoda IoT řešení a to nejen možnost automatického záznamu teploty/vlhkosti, ale i případné okamžité reakce na nežádoucí změnu – ochrana před rozmražením potravin, či znehodnocení léků díky včasnému zásahu a tím zabránění i výrazným ekonomických škodám.

U budov je možné prostřednictvím sledování teplot, vlhkosti či vibrací stavebních konstrukcí předcházet škodám způsobeným například plísněmi či prasklinami či zhroucením konstrukce. Neméně důležitá je také ochrana infrastruktury stavby – jakou jsou například technické místnosti, výměníkové stanice, serverovny, výtahy či kotelny a další. Zde je možné pomocí IoT řešení opět sledovat a reagovat na změny klíčových parametrů jako je teplota, vlhkost, koncentrace plynů či detekovat zaplavení vodou či vznik požáru. Oproti některým jiným řešením jsou moderní IoT aplikace většinou rychle nasaditelné a ekonomické.

Údržba zařízení ve správný čas – prediktivní údržba zařízení snižuje náklady a zvyšuje spokojenost 

Každé zařízení potřebuje údržbu. A správná údržba ve správnou chvíli dokáže předejít problémům, poškozením, neplánovaným odstávkám či pozdějším nákladnějším opravám. Ať již se jedná o výrobní zařízení, kde taková situace může způsobit zásadní problémy, nebo o technologické zařízení budovy, kde kromě ekonomických škod, může být důsledkem i snížení komfortu a spokojenosti nájemců a jejich pracovníků. Pro předchází takovým situacím je důležitá pravidelná údržba (definovaná výrobcem, či interními údržbovými plány budovy/výroby), ale současně je velice efektivní sledovat chod zařízení i průběžně a využít toho pro prediktivní údržbu

Toto se dá sledovat buď přímo na základě dat ze stroje, nebo v případě že přímé napojení není možné, pomocí externích senzorů tepla, vibrací, hluku či produkce (počet, objem,..). Na základě těchto dat mohou dohledové systémy rozeznat aktuální či blížící se závadu na zařízení pomocí rostoucí teploty, nestandardních vibrací či atypických zvuků. A v případě, že systém takovou situaci na základě naučených vzorzů a často také díky využití umělé inteligence rozpozná, automaticky aktivuje definovaný scénář. Tím může být naplánování servisu, dočasné snížení výkonu, či dočasné zastavení stroje a přivolání obsluhy. Už jen taková informace, že se se zařízením něco nestandardního děje a naplánování servisu mimo pracovní směnu, Vám může pomoci předejít velkým materiálním a finančním ztrátám. Takto koncipovaná tzv. prediktivní údržba je možná právě díky novým technologiím a může přinést nejen výrazné úspory v nákladech, ale také zvýšit využitelnost zařízení a spokojenost uživatelů a klientů.

Úspory energií díky vzdálenému měření

Energie jsou pochopitelně jedním z podstatných nákladů při provozu budovy. Ať se již jedná o energie pro vlastní provoz, tak energie pro výrobní či jiná zařízení v budově umístěná, je přínosné umět tuto spotřebu centrálně měřit. Úspory pak můžeme realizovat jak prostřednictvím analýzy spotřeby a její optimalizací, tak aktivním řízením na základě aktuální spotřeby, včetně vlivu návazných technologií, počasí či například počtu lidí v budově. Současně je možné pomocí detekcí anomálií odhalit a včas zabránit neoprávněným odběrům či haváriím. Více o správě energií (energy management) v samostatném článku (odkaz).

Reaktivní i proaktivní úklid pod dohledem  

Správné načasování a frekvence úklidu v kancelářích, skladech, technologických a výrobních prostorách, má vliv nejen na náklady, ale i spokojenost uživatelů příslušného prostoru. IoT technologie mohou v této oblasti pomoci – pomocí jednoduchého tlačítka v jednací místnosti či WC, může být úklidový tým informován o potřebě úklidu na základě konkrétní podnětu. Stejný podnět pak může být automatizován například na základě počtu osob v určeném prostoru za konkrétní časový interval, nebo na základě změny parametrů prostředí – například zvýšení koncentrace CO2 v místnosti, indikující aktivitu a pohyb lidí. Pokyn pro provedení takového úklidu je automaticky založen do systému řízení činností. Pro kontrolu jak jednorázového provedení úklidu, či hlídání pravidelného či přítomnosti úklidové služby je pak možné využít opět neinvazivní IoT zařízení.

Analýza využití – jasné podklady pro plánování

Kdykoliv potřebujete plánovat, jak dál s využitím prostor, hodí se mít jasná data. O počtu lidí v průběhu různých dní i hodin, o vytížení jednotlivých místností či pracovních míst, o počtu návštěv, o počtu zaparkovaných automobilů, o chování prostoru z pohledu vnitřního prostředí jako teplota či CO2 a v neposlední řadě o spotřebě energií. Data ze senzorů, které mohou být v prostorách umístěny i třeba dočasně a neinvazivně (bez nutnosti kabeláže, připojování na místní sítě … tedy klidně i bez vědomí majitele prostor, když on není ochoten taková data poskytnout ze svých systémů), mohou všechna tato data získat a uložit do centrálního úložiště. Jejich vyhodnocení je pak možné prostřednictvím standardníh analytických nástrojů, ať již jimi jsou třeba Microsoft Excel, Power BI, či jiná Business Intelligence aplikace. Pochopitelně je možné využít i služeb specializovaného konzultanta, který data dokáže dobře přetavit v jasná sdělení a podklady pro rozhodování.

Řada dalších scénářů čeká na využití

Výše uvedené oblasti jsou těmi, které vidíme u klientů nejčastěji. Nicméně nástroje IoT přináší i řadu dalších možností – například odpadové hospodářství, kde můžeme predikovat potřebu odvozu odpadu na základě stavu a dynamiky zaplnění odpadových nádob, monitorování vodních a odpadových šachet/jímek proti přetečení či prediktivní řízení závlah a údržby zeleně i ostatních ploch v areálech.

iotor je spolu s OKIN FACILITY ideálním partnerem pro IoT ve facility management oblasti

Společnost iotor patří do skupiny OKIN a tak je pro nás úplně přirozené věnovat se scénářům v oblasti facility management. Naše řešení SARA.hub je nejen technologicky propojené s našimi FM aplikacemi ServiceDesk a Drive!, ale obsahuje i předpřipravené scénáře právě z této oblasti. A tým zkušených facility manažerů či třeba konzultantů v oblasti energií, dokáže na základě jasných dat doslova zázraky.

Dalibor Lukeš
Ředitel společnosti iotor, a.s.