Možnosti využití IoT jsou široké.

Ať již se pohybujete v logistice, provozujete skladový či průmyslový areál, řídíte výrobní podnik, spravujete kancelářskou budovu případně pobočkovou síť, či se pohybujete v jiném segmentu podnikání, řešení na bázi Internetu věcí (IoT) mohou přinést užitek i vám.

PROSTŘEDÍ

Zdravé a produktivní prostředí
 • Optimalizace a úspora nákladů na základě sledování a vyhodnocení chování prostoru
 • Zvýšení produktivity a zdraví pracovníků díky optimálním podmínkám (teplo, vlhkost, CO2, světlo, hluk)
 • Podpora konceptu Zdravé budovy a kanceláře
 • Součást řešení pro Chytré budovy
Ochrana budov, technologií a zboží
 • Ochrana konstrukcí budov proti degradaci předcházením plísní, vlhka, vysoké teploty, atd.…
 • Monitorování podmínek skladování a přepravy zboží včetně souladu s výrobními či legislativními podmínkami a normami (farmacie, potravinářství…)
 • Zajištění optimálních podmínek a reakce na poruchy/rizika pro technologické místnosti (kotelny, technické zázemí, předávací stanice, serverové místnosti,…)
 • Součást řešení pro Chytré budovy
Sledování využití prostor
 • Analýza využití prostorů pro plánování rozvoje a využití, úsporu nákladů (jednací místnosti, využití stolů, parkovacích míst, …)
 • Rezervační systém pro parkovací i pracovní místa (+integrace na topení/chlazení)
 • Prediktivní a reaktivní úklidové služby (na základě analýzy využití či stavu)
 • Součástí konceptu Chytrá budova
Efektivnější odpadové hospodářství
 • Sledování zaplnění odpadních nádob a kontejnerů
 • Reaktivní svoz podle aktuálního zaplnění 
 • Analýza zaplnění pro plánování počtu svozů, nádob, doporučení pro optimalizaci odpadového hospodářství
 • Součást řešení pro Chytré budovy
Prediktivní a reaktivní úklid
 • Vyžádání úklidu stiskem tlačítka
 • Detekce potřeby úklidu na základě parametrů prostředí (vyšší počet lidí v jednací místnosti detekovaný například zvýšenou kocentrací CO2)
 • Plánování úklidu se zohledněním využití místností (není potřeba denní úklid v místnostech kde není pohyb díky nepřítomnosti)
 • Podporuje koncept Chytré budovy

ZAŘÍZENÍ

Efektivní údržba zařízení
 • Předcházení poruch a neplánovaných odstávek díky prediktivní a proaktivní údržbě na základě sledování klíčových parametrů (teplota, vibrace, zvuk, doba použití)
 • Optimalizace plánování pravidelné údržby na základě způsobu využití
Sledování a ochrana zařízení
 • Monitoring polohy a pohybu zařízení (či zboží) – vždy vím kde zařízení je a co dělá
 • Reakce na neoprávněné (polohou, osobou) nebo nesprávné použití (rychlost, teplota…)
Optimalizace provozu
 • Analýza využití zařízení pro optimalizaci plánování využití a výroby
 • Automatizované přeúčtování využití zařízení v rámci společnosti či externě

 

Výrobní efektivita (OEE)
 • Optimalizace produktivity výroby na základě automaticky získaných vstupní dat pro OEE prostřednictvím IoT senzorů 
Přivolání obsluhy/servisu (ANDON)
 • Digitální podoba “semaforu” ANDON pro identifikaci stavu ve výrobě s centrálním přehledem v digitálním dvojčeti pro “Shop floor”
 • Možnost automatizovaného přivolání obsluhy / servisu dle místa a stroje u kterého bylo tlačítko stisknuto
Podklady pro rozúčtování využití
 • Sledování využití zařízení dle obsluhy / zakázky
 • Automatizované rozúčtování nákladů na zakázky či externí nájemce zařízení 

ENERGIE

Vzdálený odečet spotřeby energií
 • Snížení pracnosti a chybovosti při odečtech spotřeby energií díky automatickému vzdálenému odečtu (voda, elektřina, teplo, plyn)
 • Podpora automatizovaného rozúčtování v rámci společnosti či nájemcům
 • Audit spotřeby pro prokázání stavu a historie/vývoje
Optimalizace spotřeby energií
 • Optimalizace spotřeby energií na základě analýzy spotřeby (vč. Řízení čtvrthodinového maxima
 • Pokročilá vzájemná analýza chování prostoru či použití zařízení a vlivu na spotřebu energií
 • Napojení na ostatní části Chytrých budov
Ochrana proti neoprávněnému čerpání
 • Detekce anomálií ve spotřebě vody, elektřiny
 • Automatická a především včasná reakce či upozornění na podezřelé anomálie – potenciální neoprávněný odběr elektřiny / vody 
Automatizovaná rozúčtování
 • Automatické odečty energií, transformace dat a jejich předání jako podkladů pro přeúčtování či fakturaci
Včasná reakce na havárie
 • Detekce anomálií ve spotřebě vody, elektřiny, plynu
 • Automatická a především včasná reakce či upozornění na podezřelé anomálie – možná porucha vedení (únik vody), poškozené zařízení atd..
 • Součást řešení pro Chytré budovy

Budovy, kanceláře
a zasedací místnosti

Úspory a delší životnost zařízení díky prediktivní a reaktivní údržbě a úklidu

Nižší náklady na energie (reálná data, závislost na využití, počet osob) vč. detekce zneužití

Zdravější a produktivnější prostředí (méně únavy, větší koncentrace, méně nemocnosti)

Monitorování využití a optimalizace prostoru na základě analýzy využití/obsazenosti

Výrobní prostředí

Prediktivní a reaktivní údržba a detekce selhání zařízení, která mohou narušit výrobní procesy

Monitorování, sledování, optimalizace a účtování spotřeby energií v rámci podniku, útvarů a zakázek

Zajištění odpovídajícího prostředí pro maximalizaci výkonu lidí a strojů

Vyhýbání se koncentracím nebezpečných látek (včetně analýzy trendů a příčin)

Sklady a logistika

Zajistěte kontrolu a audit skladovacích podmínek zboží (potraviny, léky, chemikálie atd.)

Snižte provozní náklady na spotřebu energií včasnou optimalizací vytápění, chlazení a větrání.

Reagujte na změny vnitřního prostředí nebo problémy v reálném čase či na základě trendů.

Zvyšte produktivitu pracovníků optimalizací rozvržení a minimalizací zbytečného pohybu a manipulace.

Serverové a technologické místnosti

Monitorujte teplotu a provozní podmínky technických zařízení, abyste snížili pravděpodobnost poruchy a prostojů.

Snižte provozní náklady na spotřebu energií včasnou optimalizací vytápění, chlazení a větrání.

Řízení teploty a vlhkosti v místnosti a upozornění personálu na potenciální nebezpečí požáru nebo zaplavení.

Správa zabezpečeného přístupu a sledování osob v prostoru pro zajištění ochrany.

Laboratoře

Ochrana zařízení před nežádoucími vlivy (teplota, požár, povodně, provozní limity)

Prevence úniku energie a zdrojů (voda, elektřina) a optimalizace využití.

Detekce chemických látek v životním prostředí za účelem ochrany zdraví a prevence kontaminace vzorků.

Zdravější a produktivnější prostředí (menší únava, větší koncentrace, méně nemocnosti)

Stroje, zařízení a technologie

Analýza OEE pro zvýšení produktivity výroby. Digitální signalizace ANDON. Prediktivní údržba.

Monitorování, ochrana a rozúčtování energií pro maximalizaci účinnosti a nákladové efektivnosti.

Zajištění odpovídajících provozních podmínek strojů.

Zvýšení produktivity a bezpečnosti pracovníků.

Využijte více co už máte!

3 + 12 =

Zavolejte nám

+420 234 707 950

Napište nám

team@iotor.eu

Sledujte nás