IoT slovníček

 

 

Slovníček

Vybrané pojmy z IoT

Internet věcí (IoT) je oblastí, ve které se vyskytuje řada různých zkratek a pojmů, které mohou být pro někoho i matoucí. Proto jsme se pokusili připravit jejich základní přehled a stručné vysvětlení. Více se můžete případně dozvědět v rámci našeho IWO – Inspirativního IoT workshopu, který pro vás rádi uskutečníme.

Co je IoT?

IoT, neboli Internet of Thinks, česky Internet věcí je zjednodušeně řečeno propojení fyzických zařízení do počítačové sítě pro sběr a výměnu informací. Data poskytují zařízení (stroje, auta, zařízení,..) sama, případně prostřednictvím senzorů. Tyto informace jsou následně využívány pro nejrůznější účely – analýza, řízení, úspory, komfort, účtování, ochrana a řada dalších. Vybrané příklady použití naleznete zde

 Základní princip zobrazuje následující obrázek:

 

Souvisí s IoT také Machine Learning, tedy Strojové učení

Některé případy využití IoT spolupracují se softwarovými nástroji využívající strojové učení. Tedy na základě sbíraných a vyhodnocovaných dat se učí (typicky za účasti člověka) co data znamenají, aby je dokázal následně sám vyhodnocovat, zpracovat a případně dle nich reagovat. Příkladem budiž SW nástroj, který díky zvukovým nástrojům dokáže identifikovat nesprávné zvuky zařízení (třeba vrzající hřídel, ložisko atd..).

Jaký je rozdíl mezi IoT a M2M?

M2M, tedy Machine To Machine, je zjednodušeně řečeno přímá komunikace mezi stroji. Jedná se o částečně předchůdce IoT, který je v současné době často nahrazován právě moderními IoT nástroji. M2M však oproti IoT zajišťuje primárně přímou komunikaci mezi různými stroji – základní přenos informace po síti pro rychlé vyhodnocení a akci, bez složitého zpracování. Příkladem může být automatické zastavení přívody vody v případě zvýšeného odběru či zaplavení místnosti.

K čemu je IoT Edge zařízení?

Možnost zpracovat data z IoT zařízení a senzorů přímo na místě pořízení, ještě před přenosem do centrálního úložiště. Hodí se pro agregaci dat, výběr jen těch podstatných pro přenos. Případně i pro realizaci rozhodnutí a případného řízení zařízení i bez online připojení. Využití například pro audio a video analýzu (detekce zvukových anomálií, počítání průchodů lidí kamerou atd.).

Co je IIoT?

IIoT znamená Industrial Internet of Thinks, přeloženo do češtiny pak Průmyslový internet věcí. Jedná se o využití principů IoT v průmyslové oblasti. Typické scénáře je sledování výroby, prediktivní údržba strojů, energetický management a další.

Jak využívá IoT principy AI?

Artificial Intelligence, tedy umělá inteligence je pojem v praxi často zaměňovaný za strojové učení případně za chytré algoritmy naprogramované na složité rozhodování, často na základě matematických modelů. Pro řadu běžných uživatelů se takový SW může opravdu zdát jako „inteligentní“.

Co je IoT Senzor?

Jeden ze základní stavebních prvků IoT. Existuje mnoho typů senzorů, měřících nejrůznější parametry.

Moderní senzory jsou často bateriově napájené a mají i tak výdrž v řádu měsíců až let (není výjimka i 10 let provozu). Jedná se tak o tzv. LowPower zařízení. Stejně tak využívají moderních IoT sítí a stále méně klasického kabelového, nebo Wi-Fi připojení.

Často se také můžeme setkat s označením neinvazivní IoT senzor. Tento pojem označuje skutečnost, že senzor nejen že nevyžaduje napájení, ani připojení na místní počítačovou síť, ale měří vybrané zařízení či prostředí bez přímého připojení – tedy například jen přiložením. 

Co znamená Low Power IoT / LPWAN?

Energeticky nenáročné. Pojem související s IoT senzory a přenosovými sítěmi, které díky novým postupům a technologiím vydrží dlouhou dobu v provozu i na baterie.

Přenosové sítě využívající těchto principů pak označujeme jako LPWAN.

Jaké jsou profesionální IoT sítě? Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT

IoT řešení využívají různých přenosů dat ze zařízení a senzorů do centrální, většinou cloudové, aplikace. Jedním ze stále častějších a pro IoT klíčových způsobů je využití specializovaných IoT sítí. Mezi ty nejznámější a používané v podnikové sféře patří:

  • Sigfox
  • LoRaWAN
  • NB-IoT (Narrow Band)
  • LTE-Cat M
Teplota a vlhkost vzduchu

Jedny z nejčastěji měřených parametrů prostředí měřených pomocí IoT senzorů. Měří se prostřednictvím typicky pomocí jednoduchých neinvazivních senzorů v místnostech (kanceláře, jednací mísntosti, sklady, výrobní haly, školní třídy/učebny, skleníky, kotelny, serverové místnosti, chladicí boxy, ordinace,...) či ve vnějším prostředí. Z naměřených hodnot se často dopočítávají například hodnoty pro rosný bod či tzv. THI (Temperature Humidity Index – číselné vyjádření pocitu pohody použivané pro hodnocení kvality prostředí pro lidi či zvířata)

Co je VOC a TVOC?

Zkratka VOC znamená Volatile Organic Compounds, česky Těkavé Organické Látky, označuje množství různých látek.

Tyto látky jsou do vzduchu uvolňovány jak lidskou činností (dýchání, pocení, kouření….), tak různými dalšími procesy a předměty (vaření, úklid, výpary z látek, nábytku, podlahových krytin, koberců, kosmetiky,…)

TVOC pak vyjadřnuje Total Volatile Organiac Compounds a označuje celkovou sumu vybrané skupiny těkavých látek. 

v IoT praxi se buď speciálními čidly měří koncentrace konkrétní látky, nebo častěji právě TVOC. Tento parametr je pak používán k určování kvality prostředí. Měří se ale často i například v laboratořích pro zamezení kontaminace vzorků externími vlivy. 

IQA - Indoor Air Quality

IAQ označuje kvalitu vnitřního vzduchu a je to mezinárodně použované označení pro hodnocení kvality vnitřního prostředí. Zahrnuje řadu různých parametrů zvduchu jako je chemické znečištění (Radon, CO2, TVOC), alergeny, prach a další. Vzhledem k narůstající době, kteoru trávíme uvnitř budov (často se udává až 90% našeho času a tak je naše generace označována jako Indoor Generation), je měření tohoto parametru stále atraktivnější a důležité je pak především jeho správné vyhodnocení a schopnost reakce. 

Koncentrace CO2

CO2 – oxid uhličitý je bezpbarvý plyn bez chuti či zápachu, který se vyskytuje všude kolem nás. Je produktem procesu spalování či dýchání. Pomocí senzorů se měří koncentrace CO2 ve vzduchu a vyjadřuje se v jednotkám ppm (Parts per Milion, tedy množství částic CO2 na milion částic vzduchu). 

Koncentrace velice ovlivňuje naší činnost a zdraví a proto jeho měření a správná reakce na zvýšení koncentrace jsou cestou pro zlepšení produktivity a zdraví lidí. 

350 – 400 ppm : typická koncentrace ve vnějším prostředí

400 – 800 ppm : velmi kvalitní prostředí v budovách

800 – 1000 ppm: standard pro vnitřní prostředí 

1000 – 1500 ppm : snížení koncentrace, začíná únava, produktivita klesá o 15%

1500 – 2500 ppm: horší soustředění, nepohoda, zvýšená únava, produktivita klesá o 50%

2500 – 5000 ppm : ospalost, negativní vliv na zdraví

více než 5000 : škodí zdraví, pobyt v tomto prostředí by neměl přesáhnout 8 hodin

Radon

Radon je radioaktivní, bezbarvý plyn bez chuti či zápachu. Vzniká při rozpadu uranu. Typicky se nachází v podloží a proniká ven. Ve vnějším prostředí není takovým problémem, ale v případě pronikání do budov a díky jeho vlastnosti zůstávat při zemi (je těžší než vzduch) představuje významný rizikový zdravotní faktor – je totiž na základě vědeckých výzkumů brán jako vážný karcinogen. 

Jednotkou, která se používá pro určování jeho koncentrace je Bq/m3 (Becquerel/m3) a vyjadřuje objemovou aktivitu rozpadu za jednotku času ( 1 Bq/m3 značí aktivitu, kdy kdy za jednu sekundu dojde v jednom 1 krychlovém k jedné radioaktivní přeměně). 

S ohledem na významný vliv na zdraví je radonové riziko významným aspektem při hodnocení staveb a to jak při stavbě, tak provozu. 

Využijte více co už máte!

3 + 4 =

Zavolejte nám

+420 234 707 950

Napište nám

team@iotor.eu

Sledujte nás