Společnost iotor  nasadila své IoT řešení SARA.hub v rámci Průmyslového parku Harfa (PPH) v Praze.

Internet věcí (IoT) tam přináší úspory nejen na straně majitele a provozovatele, ale i nové služby a možnosti pro nájemce.

Mezi klíčové oblasti využití IoT v rámci PPH areálu patří sledování a řízení kvality prostředí, monitoring a správa energií a optimalizace údržby a úklidu.

Průmyslový areál kombinující kanceláře, sklady, prodejny i drobnou výrobu  

Průmyslový areál Harfa se nachází v Praze 9 a nacházejí se v něm jak kanceláře řady firem, skladové prostory, obchodní jednotky, tak drobná výroba či ubytovací a stravovací zařízení. Areál se postupně modernizuje a v rámci toho se i díky flexibilitě a příznivé ceně pro některé potřeby začíná používat moderních IoT technologií.

 

Přínosy zavedení IoT řešení SARa.hub jsou pro všechny

Ze zavedení řešení SARA.hub má přínos většina uživatelů areálu. Vedení a správa má jednodušší a rychlejší přehled o stavu, dokáže přecházet některým poruchám a haváriím, než vůbec nastanou, může rychleji reagovat na nastalé situace a současně snižuje náklady na provoz díky nižší pracnosti, efektivnější údržbě a ochraně energií. Nájemci pak dostávají lepší službu ve formě rychlejší údržby, dostupnějšího zařízení a možnosti optimalizovat náklady na energie. Jednotliví pracovníci pak mají zdravější a produktivnější prostředí.

 

Finanční úspory:

 • Snížení pracnosti a eliminace chyb při odečtech energií
 • Optimalizace spotřeby energií na provoz a sdílené služby
 • Ochrana před ztrátami způsobenými úniky energií
 • Snížení nákladů na opravy díky prediktivní údržbě zařízení

Provozní přínosy:

 • Energie:
  • Možnost dokladování detailního přehledu spotřeby pro nájemce
  • Včasná reakce na nadměrné spotřeby elektřiny a vody
 • Ochrana
  • Monitoring kotelny, prádelny a serverové místnosti
  • Ochrana zboží ve skladech proti znehodnocení
 • Údržba a úklid
  • Rychlejší reakce na požadavky nájemců
  • Lepší přehled a vyhodnocení provedených úkonů
 • Zajištění lepšího komfortu v prostředí
  • Kontrola a optimalizace nastavení vytápění
  • Zajištění komfortního a zdravého prostředí v jednacích místnostech a kancelářích

Ochrana technologických místností – kotelna, serverové místnosti, výměníkové stanice či prádelna pod dohledem

V areálu se nachází také řada technologií, ať se již jedná o kotelnu, vzduchotechniku, servery či další. Rychlé a jednoduché osazení prostor IoT senzory a nastavení příslušných scénářů pomáhá tyto technologie chránit a předcházet tak škodám, jak na vlastním zařízení, tak způsobených jejich výpadkem (nefunkční topení či vzduchotechnika, nedostupné IT aplikace včetně možné ztráty dat a další). Neinvazivní bateriová čidla sledují teploty, vlhkost, záplavu či vibrace a dokáží detekovat zvýšenou teplotu v prostoru, nadlimitní teplotu zařízení či jeho zvýšené vibrace, zaplavení prostoru (únik kapaliny z potrubí či třeba klimatizace), potenciální riziko požáru či nefunkční klimatizaci. V jakémkoliv takovém případě pak řešení SARA.hub dokáže reagovat spuštěním příslušného procesu – notifikací odpovědné osoby, zadáním úkolu údržbě v příslušném systému, či odstavení příslušné technologie. Včasná a správná reakce totiž může u těchto místností výrazně uspořit náklady.

Automatické odečty energií, optimalizace nákladů a chytrá ochrana proti únikům či zneužití

Spotřeba energií je jednou z větších položek nákladů na provoz kanceláří, skladů či výrobu. Je proto více než vhodné mít jí pod kontrolou. Pokud navíc chceme ušetřit, je důležité mít detailní přehled, protože „kdo měří, ten řídí“. V PPH areálu jsou energie (elektřina, voda, plyn, teplo) zajišťovány centrálně a dále pak rozúčtovány jednotlivým nájemcům. Děje se tak většinou v měsíčních intervalech. Protože dosavadní ruční sběr stavů z desítek podružných elektroměrů a dalších měřidel byl velmi neefektivní, byly elektroměry osazeny externími IoT senzory (bez nutnosti výměny vlastních elektroměrů). Vodoměry a kalorimetry byly již dříve napojeny do místního systému Měření a Regulace. Data ze všech těchto vstupů jsou centrálně shromažďována v řešení SARA.hub, kde je díky tomu každému uživateli (včetně jednotlivých nájemců) k dispozici přehled o aktuální spotřebě, její historii i vývoji a to v definovaných intervalech měření od 10 minut po cca 1 hodinu. Automatické vyúčtování na základě těchto dat nejen šetří čas a práci, ale eliminuje i případné chyby. Vedle toho mají nájemci i správa areálu neustálý přehled o spotřebě a mohu ji díky tomu optimalizovat (správné vypínání a zapínání spotřebičů, omezení zbytného provozu, optimalizace nastavení vytápění díky kombinaci informací o spotřebě a teplotním chování příslušného prostoru). Navíc jsou k dispozici ochranné scénáře, které detekují případné nestandardní odběr vody či elektřiny – to může zamezit ztrátám v případě například prasklého potrubí, nezavřeného kohoutku, nesprávně fungujícímu zařízení či neoprávněnému odběru (ať již v prostorách konkrétního nájemce, nebo ve společných či nepronajatých prostorách). To vše dohromady nejen šetří náklady, ale je i projevem ekologického chování k důležitým zdrojům.

Rychlejší reakce na potřeby a požadavky – efektivní údržba a úklid

Přestože se již dříve v rámci areálu využívalo řešení řízení požadavků na údržbu a úklid, bylo pro jednotlivé nájemce relativně složité ve chvíli potřeby zapsat svůj požadavek do tohoto SW nástroje. Areál byl proto osazen jednoduchými IoT tlačítky, která mohou nájemci stisknout a tím přivolat údržbu či úklid (dle místa a určení). Po stisknutí je prostřednictvím řešení SARA.hub nejen informován příslušný pracovník, ale je tento požadavek zadán i do aplikace ServiceDesk, kde je pak monitorováno jeho vyřízení a následně je zahrnut i do výkazu provedených aktivit. To nejen zrychlilo a zefektivnilo celý proces ad-hoc úkonů údržby a úklidu, ale zpřehlednilo i rozsah služeb a aktivit poskytovaných jednotlivým nájemcům. Díky přehledu událostí se pak dá optimalizovat preventivní údržba a tím snižovat neočekávané náklady.

Zajištění správného prostředí pro skladování

Nejen technologické místnosti je třeba monitorovat a zajistit reakci, pokud hrozí nebezpečí poškození technologií. Některé společnosti ve skladech uchovávají i zboží, které je náchylné na teplotu či vlhkost. A nemusí se hned jednat o potraviny, nebo léky. I nápoje či chemické látky jsou citlivé na výrazně chladné prostředí, či naopak vysoké teploty. Osazení prostoru skladů jednoduchými IoT čidly teploty a vlhkosti a jejich napojení do SARA.hub, umožnilo nejen dohled nad aktuálním stavem ve skladu, či dokladováním historie průběhu teplot, ale především nastavit správnou reakci na překročení limitů. A to nejen ve formě zaslání informace odpovědné osobě formou sms či emailu, ale především formou zadání jasného úkolu konkrétní osobě a sledování jeho vyřešení. Celkově tak došlo ke zlepšení podmínek skladování a snížení nákladů za znehodnocené zboží.

Zařízení pod kontrolou

Zařízení jako kotelna, výrobní stroje či třeba nakladač („ještěrka“) vyžadují pravidelnou údržbu, ale i přesto může dojít k poruše. Proto byly v rámci areálu vybrané technologie osazeny teplotními, vibračními a polohovými IoT senzory. Díky jejich datům pak může SARA.hub nejen identifikovat, zda jsou využívány ve správnou dobu a správným uživatelem na správném místě (třeba v případě sdíleného nakladače), ale je také možné detekovat potenciální problém či blížící se poruchu zařízení a včas reagovat formou kontroly a údržby. Tato tzv. prediktivní údržba snižuje náklady, které byly dříve vynakládány v případě poruchy zařízení a to včetně nákladů díky nedostupnosti zařízení (nutnost zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy atd.).

Zdravé a produktivní kanceláře – nejen vzduch a CO2 mají vliv. Hlídejme i světlo, hluk či radon.

Jedním z nájemců kancelářských a skladových prostor je společnost OKIN Facility. Tato společnost klade důraz na zdraví svých pracovníků a chce jim proto poskytovat zdravé a produktivní prostředí k práci. To zahrnuje optimální teplotu či vlhkost vzduchu, odpovídající koncentraci CO2, či správnou úroveň osvětlení a hluku. Práce v prostředí, kde není optimální teplota a vlhkost způsobuje nejen větší únavu a nižší koncentraci, ale v zimním období nevyhovující podmínky mohou zvýšit riziko respiračního onemocnění. Ještě větší dopad na kvalitu pracovního prostředí má pak koncentrace CO2. Již během půlhodinového jednání se může koncentrace CO2 dostat v nevětrané místnosti nad limit, kdy účastníci začnou pociťovat únavu či ztrátu koncentrace. Úroveň CO2 je současně dobrým indikátorem pro potřebu větrání jakékoliv místnosti a opět se tedy velice hodí především v této době. Společnost OKIN Facility se proto rozhodla pro nasazení environmentálních senzorů pro měření kvality prostředí. Samotné měření prostředí však nestačí a proto jsou data centrálně zpracovávána v prostředí SARA.hub, kde je možné nejen zobrazit klíčové parametry či analyzovat trendy, ale především nastavit scénáře reakce na různé situace. Je tedy možné včas upozornit na nesprávné hodnoty prostředí, ale také spustit návazné procesy. Těmi může být třeba automatická aktivace ventilace v případě překročení nastaveného limitu CO2 a návazně vyžádání úklidu jednací místnosti. Podobně jsou nastaveny i další scénáře reagující na změny teplot, vlhkosti, CO2, těkavých látek (VOC), nízkého stavu osvětlení či zvýšeného hluku. Vedle těchto parametrů jsou v prostředí monitorovány i některé specifické veličiny, jako například koncentrace radonu, jehož potenciálně zvýšená koncentrace ve starších budovách, může být také jedním z prvků ovlivňující zdraví pracovníků. Nasazením senzorů spolu s nastavenými scénáři v SARA.hub tak společnost OKIN Facility dbá na zdravé a produktivní prostředí svých pracovníků v rámci centrály.

Rychlé a jednoduché zavedení

Jak vlastně zavedení řešení SARA.hub v areálu probíhalo a jak složité bylo? Vlastní technické nasazení bylo vcelku rychlé a jednoduché. Potřebné senzory byly na příslušná místa (v kancelářích, skladech, technických místnostech) instalovány pouhým přilepením oboustrannou lepicí páskou a senzory pro odečty elektrické energie a vody byly napojeny impulsní, optický či ModBus výstup elektroměrů a vodoměrů. Nebylo třeba žádné z nich měnit. Současně nebylo potřeba žádné ze senzorů připojovat ke zdroji elektrické energie či do místní počítačové sítě – běží na baterie a využívají vlastních IoT přenosových sítí jako je LoRaWan, Sigfox či NB-IoT. Pro sběr některých dalších parametrů, především z oblasti topení a vzduchotechniky, bylo vyžito napojení na místní systém pro Měření a Regulaci (tzv. MaRku). Následně se již jen prostřednictvím webového prohlížeče nastavily plány, fotky a umístění senzorů čímž vzniklo takzvané digitální dvojče prostředí. Pro zajištění odpovídajících reakcí na potenciální situace pak byly nastaveny příslušné scénáře. Zde pak opět proběhlo rychlé napojení na systém pro evidenci a řešení požadavků údržby (ServiceDesk). V součtu se tak jednalo řádově o jednotky dní. Nicméně velmi důležité pak bylo vše dobře vysvětlit koncovým uživatelům systému – ať již týmu, který se o areál stará, tak jednotlivým nájemcům. Zde je klíčové správně vysvětlit možné výhody, přínosy a nastavit správná očekávání.