Zásady zpracování osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen GDPR.

 

 1. Správce osobních údajů:

iotor a.s., Velkopřevorské náměstí 488/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 09054537 (dále jen „správce“) vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

 1. Zdroje osobních údajů:

3.1. Subjekt údajů

 

 1. Kategorie osobních údajů:

Předmětem zpracování jsou následující osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů:

Jméno a příjmení

Společnost

E-mailová adresa

Telefonní číslo

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů:

Zákazník

Registrovaný uživatel

Osobní údaje mohou být předány koncernu společností OKIN, zejména v případě, kdy společnost OKIN zajišťuje pro takovou další koncernovou společnost výběrové řízení na pozici v takové další koncernové společnosti a/nebo kdy společnost OKIN předá Vaše osobní údaje takové koncernové společnosti, aby si taková koncernová společnost zajistila výběrové řízení sama.

Případně mohou být předány externí osobě zajišťující provoz technického (zejména softwarového a hardwarového) vybavení společnosti OKIN, kdy takovou osobou může být i některá, resp. některé z dalších koncernových společností, jehož součástí je rovněž společnost OKIN.

Výše uvedení příjemci poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých osobních údajů.

 

 1. Účel zpracování osobních údajů:

Smluvní vztah

Plnění smlouvy

Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob

Archivnictví vedené na základě zákona

V rámci oprávněného zájmu správce může být registrovanému subjektu údajů zaslán newsletter v rámci marketingových a obchodních aktivit správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb.

 

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce na jeho provozovnách či pobočkách a to prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů:

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech se jedná o lhůtu 10 let.

V případě newsletteru 3 roky ode dne přihlášení.

 

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

– subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

– zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

– zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

– zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

 1. Práva subjektů údajů

10.1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

– účelu zpracování

– kategorii dotčených osobních údajů

– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů

– pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

10.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– Požádat správce o vysvětlení.

– Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

– Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

– Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

– Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

– Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Kontakt

team@iotor.cz

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

dpo@okin.eu

 1. Závěr

Tímto jsem informován / informována a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě informační povinnosti.

Využijte více co už máte!

14 + 12 =

Zavolejte nám

+420 234 707 950

Napište nám

team@iotor.eu

Sledujte nás