Všeobecné smluvní podmínky - SARA.hub

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY – APLIKACE SARA.HUB

1. DEFINICE

Pokud není výslovně stanoveno jinak, mají v těchto Podmínkách následující pojmy uvozené velkými písmeny níže uvedený význam:

Aplikace“ znamená internetovou SaaS (software jako služba) aplikaci Poskytovatele s názvem SARA.hub., která usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT). Aplikace pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních systémů (výrobní, měřící a regulační, požární či bezpečnostní systémy). Zobrazuje senzory a zařízení v grafických schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace. Funkcionalita aplikace je popsána na webových stránkách Poskytovatele https://www.iotor.cz/sara-hub/.

Kontaktní údaje“ znamená e-mailovou adresu Zákazníka, popř. jinou adresu Zákazníka dle dohody Stran, na kterou je doručována komunikace vztahující se ke Smlouvě a jejímu plnění.

Podmínky“ znamená tyto Všeobecné smluvní podmínky – Aplikace SARA.hub.

Poplatky“ znamená úplatu, kterou je Zákazník povinen platit Poskytovateli za poskytování služeb ve formě přístupu k Aplikaci, servisu a aktualizace Aplikace. Není-li sjednáno jinak, Poplatky nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH) ani jiné podobné daně či poplatky podle jakýchkoli příslušných právních předpisů.

Poskytovatel” znamená osobu provozující Aplikaci a poskytující služby Zákazníkovi, tedy iotor a.s., se sídlem Velkopřevorské náměstí 488/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 09054537, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 25168.

Smlouva“ znamená smlouvu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem o poskytnutí služeb Aplikace a případně dalších souvisejících služeb, např. ve formě servisu a aktualizace Aplikace. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé takové Smlouvy, pokud není ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

Strana“, „Strany” znamená Zákazníka a Poskytovatele, jednotlivě nebo společně, jak kontext vyžaduje.

Zákazník“ znamená osobu, která uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele umožnit Zákazníkovi používat Aplikaci a všechny její funkce a závazek Zákazníka používat Aplikaci dle Smlouvy (včetně těchto Podmínek) a za takové použití platit sjednané Poplatky.

2.2. Tyto Podmínky upřesňují pravidla používání Aplikace a doplňují Smlouvu v záležitostech, které v ní nejsou blíže upraveny.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY A ZMĚNY

3.1 Zákazník uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Smlouvy jsou uzavírány pouze s podnikateli jednajícími v rámci své podnikatelské činnosti.

3.2 Strany uzavírají Smlouvu osobně popř. jiným způsobem písemnou formou (korespondenčně, prostředky elektronické komunikace apod.). Je-li Smlouva na jedné listině, jsou tyto Podmínky ke Smlouvě přiloženy, je-li Smlouva uzavírána návrhem a jeho přijetím, jsou tyto Podmínky přiloženy k návrhu Smlouvy popřípadě dostupné online na odkazu, který je uveden v návrhu popř. přijetí návrhu Smlouvy; tyto Podmínky vždy tvoří nedílnou součást Smlouvy. K uzavření Smlouvy Zákazník sdělí Poskytovateli své Kontaktní údaje. Poskytovatel má právo ověřit správnost a funkčnost takto sdělených Kontaktních údajů před uzavřením Smlouvy.

3.3 Poskytovatel není povinen uzavřít žádnou Smlouvu se Zákazníkem ani uvést důvody případného odmítnutí.

3.4 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obě Strany Smlouvu podepíší, popřípadě kdy je návrh Smlouvy učiněný jednou Stranou přijat druhou Stranou, v každém případě však nejpozději v okamžiku, kdy Poskytovatel započne s poskytováním Služeb požadovaných Zákazníkem.

3.5 Zákazník tímto výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel má právo na přiměřenou změnu těchto Podmínek dle ust. § 1752 odst. 1 občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen každou takovou změnu oznámit Zákazníkovi nejpozději 30 dnů před nabytím její účinnosti. Zákazník je povinen oznámit svůj nesouhlas s takovou změnou Poskytovateli do nabytí její účinnosti, jinak platí, že se změnou souhlasí. Pokud Zákazník včas oznámí Poskytovateli svůj nesouhlas se změnou, platí, že Smlouva je ukončena ke dni nabytí účinnosti změny.

 

4. KOMUNIKACE

4.1 Zákazník se zavazuje zajistit, že Kontaktní údaje sdělené Poskytovateli při uzavření Smlouvy jsou aktuální a funkční pro komunikaci. Zákazník se nemůže vůči Poskytovateli dovolávat žádných nedostatků v komunikaci v případě, že tuto svou povinnost nesplnil.

4.2 Poskytovatel bude se Zákazníkem komunikovat především cestou e-mailu uvedeného v Kontaktních údajích. Zákazník bude s Poskytovatelem komunikovat cestou e-mailu na adresu team@iotor.eu.

4.3 Strany se dohodly, že pokud tyto Podmínky nebo jakýkoli příslušný právní předpis vyžadují písemnou formu komunikace, jsou v tom zahrnuty i e-mailové či jiné podobné elektronické zprávy za předpokladu, že tyto zprávy obsahují údaje o osobě (alespoň jméno a příjmení a e-mailovou či jinou elektronickou adresu), která zprávu odeslala a jsou uchovatelné pro pozdější referenci.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

5.1 Zákazník potvrzuje a souhlasí s tím, že veškeré součásti Aplikace jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele popř. osob, které Poskytovateli udělily licenci. Zákazník se zavazuje zdržet se všech jednání neoprávněně zasahujících do práv Poskytovatele či jakékoli třetí osoby k takovému duševnímu vlastnictví. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli neoprávněný zásah jakékoliv třetí osoby do duševního vlastnictví Poskytovatele, o kterém se dozví po dobu trvání Smlouvy.

5.2 Zákazník tímto bere na vědomí, že Aplikace je provozována a poskytována formou „SaaS“ (software jako služba), tj. Zákazník nevlastní či nekupuje samotný software tvořící Aplikaci, ale využívá Aplikaci po dobu a za podmínek určených ve Smlouvě. Poskytovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užití Aplikace pouze k účelu, k němuž byla poskytnuta, jak je vymezen v definici Aplikace v čl. 1. Tato licence se poskytuje s časovým omezením na dobu trvání Smlouvy. Je-li výslovně stanoveno, že určité součásti nebo příslušenství Aplikace jsou duševním vlastnictvím třetí osoby a neplatí pro ně licence dle tohoto odstavce, řídí se jejich užití ze strany Zákazníka licenčními podmínkami danými touto třetí osobou, které Poskytovatel Zákazníkovi zpřístupní (např. formou internetového odkazu).

5.3 Zákazník je povinen chránit své uživatelské jméno a heslo k přístupu do Aplikace před zneužitím a neposkytovat je žádným třetím osobám. Poskytovatel neodpovídá za žádné zneužití těchto přístupových údajů.

5.4 Zákazník je povinen užívat Aplikaci přísně v souladu s její specifikací a uživatelskými manuály a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo narušit bezpečnost, funkčnost či dostupnost Aplikace. Zákazník nemá právo na uplatnění žádného práva z vad služeb poskytnutých dle Smlouvy, nedodržel-li své povinnosti dle tohoto článku 5.4.

5.5 Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávnosti či neúplnosti dat poskytnutých Zákazníkem (ledaže je tato nesprávnost či neúplnost zaviněna Poskytovatelem). Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku servisních nebo jiných zásahů do Aplikace ze strany Zákazníka nebo třetích osob jednajících v zájmu nebo z pověření Zákazníka.

5.6 V případě, že Aplikace nemá funkcionality uvedené ve své specifikaci, Zákazník je povinen takovou vadu oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, v každém případě nejpozději do 30 dnů od data, kdy takovou vadu měl a mohl zjistit při vynaložení odborné péče, jinak všechna Zákazníkova práva z takové vady zanikají. Vada bude odstraněna dle volby Poskytovatele buďto opravou Aplikace nebo poskytnutím přiměřené slevy z Poplatků; žádná jiná práva Zákazníkovi v souvislosti s takovou vadou nepřísluší. V případě, že je vada napravena poskytnutím přiměřené slevy z Poplatků, tato sleva bude zohledněna v následující faktuře, ledaže se Strany dohodnou jinak. Na vady spočívající v nedostupnosti Aplikace se použijí ustanovení čl. 5.7 a 5.8 níže.

5.7 Poskytovatel se zavazuje zajistit, že služba ve formě přístupu do Aplikace bude dostupná a funkční minimálně na úrovni 99,5% nepřetržitě v každém kalendářním měsíci, za který byly Zákazníkem zaplaceny Poplatky. V případě, že nedostupnost Aplikace zaviněním Poskytovatele překročí za některý den v daném měsíci stanovenou hranici, Poskytovatel Zákazníkovi poskytne přiměřenou slevu z Poplatků za následující měsíc.

5.8 Zákazník bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodů spojených s aktualizací a servisní údržbou Aplikace, tj. hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, vyšší moci, jednání třetí osoby či Zákazníka. Pro účely těchto podmínek se vyšší mocí rozumí mimo jiné porucha serveru či jiného hardwarového vybavení, které slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami. Toto dočasné omezení dostupnosti Aplikace se nezapočítává do garantované dostupnosti Aplikace dle čl. 5.7.

 

6. POPLATKY

6.1 Zákazník se zavazuje platit Poskytovateli Poplatky sjednané ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, součástí Poplatků jsou i platby za pravidelné aktualizace Aplikace.

6.2 Strany si mohou dohodnout, že Poskytovatel upraví některé části Aplikace dle požadavků Zákazníka. Tyto úpravy nejsou součástí standardních Poplatků za přístup k Aplikaci a cenu za jejich provedení si Strany sjednají individuálně v rámci Smlouvy nebo formou dodatku ke Smlouvě.

6.3 Nestanoví-li Smlouva jinak, fakturační období činí 1 měsíc a začíná běžet dnem, kdy Poskytovatel započne s poskytováním Služeb Zákazníkovi a pokračuje dále vždy v měsíčních intervalech. Faktury jsou zasílány Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v Kontaktních údajích. Splatnost faktur je 15 dnů. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením faktury, které trvá déle než 15 dnů po splatnosti faktury, má Poskytovatel právo pozastavit poskytování Služeb. Za podmínek čl. 9.2 může být prodlení se zaplacením faktury také důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele.

6.4 Pokud Zákazník neuhradí jakoukoli fakturu včas, je Poskytovatel rovněž oprávněn účtovat úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.

 

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost Poskytovatele za škodu nebo jakoukoli jinou újmu způsobenou Zákazníkovi ze strany Poskytovatele porušením povinnosti ze Smlouvy nebo zákonné povinnosti v souvislosti se Smlouvou v žádném případě nepřekročí celkovou výši Poplatků zaplacených Zákazníkem Poskytovateli za příslušné měsíční fakturační období, v němž došlo k porušení povinnosti. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za ušlý zisk. Výše uvedené omezení odpovědnosti se neuplatní tam, kde právní předpisy, od nichž se nelze dohodou stran odchýlit, omezení odpovědnosti nepřipouští.

 

8. OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJÚ

8.1. Poskytovatel neodpovídá za obsah a správnost dat, která jsou Zákazníkem ukládána a zpracovávána v rámci Aplikace.

8.2. Pro vyloučení všech pochybností Strany prohlašují, že součástí dat shromažďovaných v rámci Aplikace nejsou žádné osobní údaje.

8.3. Ve vztahu k osobním údajům, které Strany zpracovávají pro účely uzavření a plnění Smlouvy, zejména osobní údaje kontaktních osob Zákazníka či Poskytovatele, vystupují Strany jako samostatní správci osobních údajů ve smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR”). Strany se zavazují přijmout veškerá technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů a při nakládání s nimi postupovat dle Nařízení GDPR. Bližší informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou dostupné na: https://www.iotor.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.

 

9. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dle čl. 4 a uzavírá se na dobu neurčitou, není-li ve Smlouvě uvedeno datum ukončení poskytování služeb nebo z ní jinak nevyplývá, že je uzavřena na dobu určitou. Smlouvu na dobu neurčitou může vypovědět Poskytovatel nebo Zákazník zasláním výpovědi druhé straně, přičemž výpovědní lhůta činí v takovém případě 60 dnů. Pro vyloučení případných pochybností se konstatuje, že je-li ve Smlouvě uvedeno datum ukončení poskytování služeb nebo z ní jinak vyplývá, že je uzavřena na dobu určitou, není Poskytovatel ani Zákazník oprávněn Smlouvu vypovědět či jinak ukončit, není-li ve Smlouvě, resp. těchto Podmínkách (zejm. v čl. 9.2 a 9.3) ujednáno jinak. Smlouva může být rovněž vždy ukončena dohodou obou Stran.

9.2. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit písemným oznámením o odstoupení s okamžitým účinkem v případě podstatného porušení Smlouvy Zákazníkem. Neuhrazení Poplatků dle Smlouvy Zákazníkem řádně a včas se považuje za podstatné porušení Smlouvy a opravňuje Poskytovatele k odstoupení od Smlouvy, neuhradí-li Zákazník dlužnou částku ani do 15 dnů od přijetí písemné výzvy k plnění. Plnění poskytnutá před nabytím účinnosti odstoupení se nevrací. Poskytovatel je rovněž oprávněn po dobu prodlení Zákazníka s úhradou Poplatků pozastavit přístup Zákazníka do Aplikace, a to až do úplného uhrazení všech dlužných Poplatků.

9.3. Zákazník může od Smlouvy odstoupit písemným oznámením o odstoupení s okamžitým účinkem v případě podstatného porušení Smlouvy Poskytovatelem, popř. z jiných důvodů, kde odstoupení umožňují příslušné právní předpisy.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Všechny Smlouvy se řídí českým právem.

10.2 Všechny spory ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodnuty věcně příslušným soudem České republiky, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla Poskytovatele v době podání žaloby.

10.3 Žádné ustanovení Smlouvy nezakládá právo ani povinnost žádné třetí osoby a neslouží zájmu žádné třetí osoby.

10.4 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit Smlouvu ani svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy žádné třetí osobě s výjimkou postoupení ze strany Poskytovatele osobě jej ovládající, jím ovládané nebo s ním pod společným ovládáním a postoupením peněžitých pohledávek Poskytovatele vůči Zákazníkovi Poskytovatelem na jakoukoli třetí osobu; Zákazník s takovým postoupením uděluje svůj souhlas.

10.5 Odkaz na „čl.“ nebo „článek“ znamená článek těchto Podmínek, není-li výslovně stanoveno jinak.

 

Datum vydání 15.2.2021, verze 1.0

 

Využijte více co už máte!

3 + 8 =

Zavolejte nám

+420 234 707 950

Napište nám

team@iotor.eu

Sledujte nás